Kasulik info

Kõige olulisemad õigusaktid ja normdokumendid ehitusprojekti koostamisel

Ehitusseadustik

Majandus- ja taristuministri määrus nr 97 „Nõuded ehitusprojektile“

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri määrus nr 61 „Kvalifikatsiooni tõendamise nõudega ehituse tegevusalade täpsem jagunemine ja nendele tegevusaladele vastavad täpsemad kvalifikatsiooninõuded“

Eesti standard EVS 932:2017 „Ehitusprojekt“

Eesti standard EVS 915-1:2020 “Ehitiste projekteerimise ja ehitustööde riigihangete korraldamine. Osa 1: Ehitiste projekteerimise riigihangete korraldamine”

Eesti standard EVS 915-2:2020 “Ehitiste projekteerimise ja ehitustööde riigihangete korraldamine. Osa 2: Ehitustööde riigihangete korraldamine”

Peaprojekteerimine

Peaprojekteerimine on töövaldkond ja ülesanded projekteerimises, mille sisuks on ehitusprojekti koostamise töö juhtimine ja ehitusprojekti terviklikkuse ning ehitusprojekti osade kokkusobivuse tagamine

Projekteerimise projektijuht

Projekteerimise projektijuht on projekteerimisvaldkonna  spetsialist, kes korraldab ja juhib ehitusprojekti koostamist

Projekteerimise peatöövõtt

Peatöövõtt on töövõtu vorm, mille  puhul üks  töövõtja  võtab  endale  kompleksse  ehitusprojekti  kõikide  osade  koostamise  kohustuse