Kasulik info

Kõige olulisemad õigusaktid ja normdokumendid ehitise projekti koostamisel

Ehitusseadustik

Majandus- ja taristuministri määrus nr 97 „Nõuded ehitusprojektile“

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri määrus nr 61 „Kvalifikatsiooni tõendamise nõudega ehituse tegevusalade täpsem jagunemine ja nendele tegevusaladele vastavad täpsemad kvalifikatsiooninõuded“

Eesti standard EVS 932:2017 „Ehitusprojekt“

Eesti standard EVS 915-1:2020 “Ehitiste projekteerimise ja ehitustööde riigihangete korraldamine. Osa 1: Ehitiste projekteerimise riigihangete korraldamine”

Eesti standard EVS 915-2:2020 “Ehitiste projekteerimise ja ehitustööde riigihangete korraldamine. Osa 2: Ehitustööde riigihangete korraldamine”

Peaprojekteerimine

Peaprojekteerimine on töövaldkond ja ülesanded projekteerimises, mille sisuks on ehitise projekti koostamise töö juhtimine ja ehitise projekti terviklikkuse ning projekti osade kokkusobivuse tagamine

Projekteerimise juht

Projekteerimise juht on projekteerimisvaldkonna  spetsialist, kes korraldab ja juhib ehitise projekteerimist ning projekti koostamist

Projekteerimise peatöövõtt

Projekteerimise peatöövõtt on töövõtu vorm, mille  puhul üks  projekteerimisettevõte  võtab  endale  ehitise kompleksse  projekti  kõikide  osade  koostamise  kohustuse