Kasulik info

Kõige olulisemad õigusaktid ja normdokumendid ehitusprojekti koostamisel

Ehitusseadustik

Majandus- ja taristuministri määrus nr 97 „Nõuded ehitusprojektile“

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri määrus nr 61 „Kvalifikatsiooni tõendamise nõudega ehituse tegevusalade täpsem jagunemine ja nendele tegevusaladele vastavad täpsemad kvalifikatsiooninõuded“

Eesti standard EVS 932:2017 „Ehitusprojekt“

Peaprojekteerimine

Peaprojekteerimine on töövaldkond ja ülesanded projekteerimises, mille sisuks on ehitusprojekti koostamise töö juhtimine ja ehitusprojekti terviklikkuse ning ehitusprojekti osade kokkusobivuse tagamine

Projekteerimise projektijuht

Projekteerimise projektijuht on projekteerimisvaldkonna  spetsialist, kes korraldab ja juhib ehitusprojekti koostamist

Projekteerimise peatöövõtt

Peatöövõtt on töövõtu vorm, mille  puhul üks  töövõtja  võtab  endale  kompleksse  ehitusprojekti  kõikide  osade  koostamise  kohustuse

Ehituskulude hindamine

Eskiisi alusel koostatakse ehituskulude prognoos. See on kõige väiksema detailsusega ja täpsusega hinnang. Eelprojekt on aluseks ehituskulude eelhinnangu koostamiseks. See on suurema detailsusega ja mõõduka täpsusega prognoos. Põhiprojekti või tööprojekti alusel koostatakse ehituskulude kalkulatsioon. See on suure täpsusega hinnang, mis sobib aluseks ehitise tellija kulude planeerimisel ja ehituspakkumuste hindamisel.

Olulised standardid: EVS 885:2005 „Ehituskulude liigitamine“ ja EVS 932:2017 „Ehitusprojekt“ lisa E.1.3.